Monique Savard

Monique Savard won Member's Choice award with her Maxillaria tenuifolia, chosen by Julia Parshina.

Monique Savard (left) and Julia Parshina (right)

Monique Savard (left) and Julia Parshina (right)

Member's Choice Maxillaria tenuifolia, full view

Member's Choice Maxillaria tenuifolia, full view