Ikebana Exhibits Orchidophilia 2016

 

Wendy Juka Batson

Grace Shinju Furuya

(another photo)

Terence Jusei Hodgins

Mitsugi Shinran Kikuchi

Keiko Furai Nagasawa