Ikebana Exhibits                                           Orchidophilia 2014

 

Artist

 

Ikebana School

 

 

 

Elizabeth  juri Armstrong

 

Ohara

Wendy  juka Batson

 

Ohara

Marie-Eve  fukai Coupal

 

Ohara

Patricia ko-sho Holland

 

Ohara

Mitsugi shinran Kikuchi

 

Ohara  

Gerry  jugetsu Mooney

 

Ohara

 

 

 

Terrence jusai Hodgins

 

Ottawa

Keiko furai Nagasawa

 

Ottawa

 

 

 

Anne rigi Breau

 

Sogetsu

Leonora Duffield

 

Sogetsu

Hide Huang

 

Sogetsu